top of page

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Läs den uppdaterade kursbeskrivning under sidan med kurser. Markera checkboxen för de/den

kurs du önskar anmäla dig till. Kontrollera att allt stämmer - din anmälan är bindande. Personuppgifter hanteras konfidentiellt.

 

Har du frågor eller problem med att fylla i anmälningsformuläret, välkommen att kontakta mysk.dansteater@gmail.com

*Obligatorisk att fylla i

Register by filling in the form below. Read the updated course description under the courses page. Select the checkbox for the

course you wish to register for. Check that everything is correct - your registration is binding. Personal data is handled confidentially.

 

If you have any questions or problems filling in the registration form, please contact mysk.dansteater@gmail.com.

*Mandatory to fill in:

*Anmälningsvillkor
Kursanmälan är bindande. Vid avanmälan pga sjukdom krävs läkarintyg.

Görs avanmälan senast en vecka innan kursstart debiteras upp till halva kursavgiften samt administrationsavgift 150 kr i expeditionsavgift. Vid avanmälan efter kursstart debiteras hela beloppet.

 

Avanmälan sker via mail från det datum vi får meddelandet.

Kursavgiften ska alltid betalas innan kursstart om ingen annan överenskommelse görs.

Vi gör inga avdrag för missade lektioner.

*Registration conditions

Course registration is binding. In case of cancellation due to illness, a medical certificate is required.

If cancellation is made no later than one week before the start of the course, up to half the course fee and administration fee SEK 150 in handling fee will be charged. When canceling after the start of the course, the full amount will be charged.

 

Cancellation takes place via email from the date we receive the message.

The course fee must always be paid before the start of the course unless otherwise agreed.

 

We do not make any deductions for missed lessons.

Tack för din anmälan! Vi återkopplar inom kort.  

Thank you for your registration! We will get back to you shortly.

Val av danskurs - Select dance course
bottom of page